Byala Slatina

ADDRESS MON-FRI SATURDAY  SUNDAY  PHONE
2, Srebrenya str. 09:00-17:00
 09:00-12:00   - 0887569026
72, Kliment Ohridski str. 09:00-19:00
 -  - 0883493880
7, Hristo Botev 08:00-18:00
 09:00-13:00  - 0915/83370
19, Lomska str. 08:00-20:00
 09:00-20:00  09:00-20:00   0915/99179
10А, Struga str. 08:00-20:00
 08:00-20:00 08:00-20:00  0877771100

Maps of our Locations:

FACEBOOK
Google+