Общи условия | Cash Express Service

Общи условия

Повече информация относно общите условия на кампанията на "КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС" ООД

Общи условия за услугата Money TransferSM на Western Union® („Услугата“)

Услугата се предлага от Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL” или “Western Union”) чрез мрежа от упълномощени агенти (“Агенти”) в Европейското икономическо пространство („ЕИП“). WUPSIL прехвърля важни оперативни функции на други единици, принадлежащи към Western Union group и на избрани трети страни продавачи. WUPSIL, дъщерно дружество на Western Union Company, е ирландско дружество с адрес на управление Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Дъблин 14, Ирландия.

Western Union Payment Services Ireland Limited се регулира от Централната банка на Ирландия (“Централна банка”) и е регистрирана като платежна институция в регистъра на Централната банка за фирми за раплащателни услуги под номер E0471360. Посетете www.centralbank.ie за повече информация.

Western Union предлага Услугата в национален и международен мащаб. С инициирането на трансакция за изпращане или получаване, с осигуряването на необходимата идентификакция, както и с подписването на разписката за трансакция, Вие се съгласявате паричният превод да бъде изпълнен. Преди потвърждаване на паричния превод, ще бъдете информирани за максималния срок за изпълнение, начислената комисиона и приложения за трансакцията обменен курс чрез същия канал, който е използван за заявяване на паричния превод. От Вас се изисква да информирате получателя за паричния превод, включително за името на изпращача, държавата на произход, името на получателя, приблизителната сума, контролния номер на паричния превод (Money Transfer Control Number) („MTCN“), както и за всякакви други условия или изисквания, които са приложими по отношение на мястото.

Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате Услугата. Приложимото законодателство забранява лицата, които извършват парични преводи да осъществяват търговска дейност с определени лица и държави и Western Union няма да може да предостави Услугата къма тези лица и държави. Western Union е длъжна да проверява всички сделки съобразно списъците с имена, предоставени от правителствата на държавите и териториите, в които работи, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control) (OFAC) и Европейския съюз. При установяване на потенциално съвпадение Western Union проучва трансакцията, за да определи дали съвпадащото име е на лице от съответния списък. Понякога от потребителите се изисква да предоставят допълнителни данни за установяване на самоличността и друга информация, което забавя трансакциите. Това е законово изискване за всички трансакции, които се обработват от Western Union. За повече информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

Условия за плащане и отговорност – плащането се извършва на лицето, което Western Union или неговият Агент преценят, че има право да получи плащането. Плащането може да се извърши дори, когато попълненият от получателя формуляр съдържа незначителни грешки, но в никакъв случай когато предоставеният MTCN е грешен. Плащането може да се извърши само, когато получателят е предоставил данните за трансакцията, които се изискват от Western Union, по-специално размер на паричния превод, името на изпращача, правилният MTCN, както и държавата, от която са изпратени паричните средства. Western Union ще е изпълнил задължението си към Вас, когато преведената парична сума е изплатена на лицето, което е посочило описаните по-горе данни за трансакцията. Western Union проучва с необходимата грижа посочените от получателя детайли по трансакцията и представения документ за самоличност и отказва да извърши плащане, ако има основания да се усъмни в автентичността на посочения документ за самоличност.

Вие сте длъжни да гарантирате точността, пълнотата и четливостта на предоставената от Вас информация. Освен това трябва да се погрижите да гарантирате, че свързаните с превода данни не се знаят от други лица освен от получателя. Western Union препоръчва преводите на парични суми да се извършват само до лица, които познавате. Western Union не поема никакви гаранции за доставката или качествата на стоките или услугите, които са били платени с помощта на Услугата.

Ако смятате, че данните за Вашата трансакция са откраднати, загубени или копирани, свържете се незабавно с Western Union, като позвъните на 00800 1114998*. Преди да съобщите за такава загуба, кражба или неправомерно използване на Western Union ще носите отговорност само, ако: (i) сте изпратили данни за трансакцията на лица, различни от получателя, които са допринесли за неправомерното използване, или (ii) не сте съобщили незабавно за загубата, кражбата или неправомерното използване, или (iii) сте действали с умисъл за измама, умишлено или в условия на груба небрежност.

Western Union носи отговорност за щети, причинени от умишлено непрофесионално поведение или груба небрежност на неговите служители и Агенти при обработването на Вашата трансакция в съответствие с приложимото право. Western Union, неговите дъщерни дружества и чуждестранни Агенти не носят отговорност в случаи на маловажни случаи на небрежност. Отговорността на Western Union е ограничена до възстановяване на щетите, които обикновено могат да бъдат предвидени по договора до максималната сума от 500 евро (в допълнение към преведената сума и всички такси). В никакъв случай Western Union не носи отговорност, ако Вие умишлено или по непредпазливост сте разкрили данни, свързани с превода на лица, различни от получателя. Western Union не носи отговорност за щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (включващи прекъсване на телекомуникационни линии, граждански размирици, война или други събития, които са извън контрола на Western Union (например стачка, индустриален локаут или заповеди, издадени от държавни органи)).

В случаите, когато Агент на Western Union приема чек, кредитна или дебитна карта или друга непарична форма на плащане, нито Western Union, нито неговият Агент е длъжен да обработи паричния превод или да го изплати, ако плащането не може да бъде изпълнено в наличност. Освен това, нито Western Union, нито неговите Агенти носят отговорност за вреди, причинени от неплащане към получател поради получаване на безналично плащане от Western Union или неговите Агенти, или дължащи се на факта, че паричният превод е извършен едва, когато Western Union или неговите Агенти са били в състояние да получат в наличност съответното плащане.

Western Union и неговите Агенти могат да откажат да предоставят услугата на всяко лице, без да посочат причина за това, по-специално, за да предотвратят измама, пране на пари или финансиране на терористични организации, или за да се съобразят с изискванията на приложим закон, съдебна заповед или изискване на регулаторен или правителствен орган.

Средствата ще могат да бъдат получени от получателя най-късно до края на работния ден, следващ деня, в който изпратената сума и таксите по трансакцията са били получени от Western Union или неговия агент („Дата на получаване") при спазване на законовите и регулаторните изисквания. За парични преводи, издадени на хартиен носител този срок се удължава с още един работен ден. За (i) парични преводи, извършени извън ЕИП или (ii) парични преводи, при които има повече от една обмяна на валута между евро и валутата на една от държавите, членки на ЕС или ЕИП, която не е членка на еврозоната, или (iii) евентуални чуждестранни парични преводи, които не се извършват в евро, средствата ще могат да бъдат получени от получателя най-късно до края на четвъртия работен ден след датата на получаване.

Редовните парични преводи обикновено могат да бъдат получени до няколко минути, освен ако не е избрана опция за забавена услуга, тогава средствата могат да бъдат получени от получателя съответно по-късно, което може да е до 24 часа от момента на изпращане на паричната сума в зависимост от избраната опция за забавена услуга. Средствата могат да бъдат забавени или Услугите да не бъдат предоставени въз основа на определени условия, свързани с трансакцията, включително преведена сума, държава, за която е предназначен превода, наличност на валута, регулаторни въпроси, изисквания за идентификация, часово време в мястото на Агента, различия в часовите зони или избор на опция със забавяне. Може да бъдат наложени и допълнителни ограничения. За допълнителна информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

В разписката за паричния превод е предоставена подробна информация за таксите, които ще трябва да заплатите на Western Union за Услугата, както и подробна информация за обменните курсове, които ще бъдат приложени. Плащането на парични преводи обикновено се извършва във валутата на държавата, за която е предназначен превода (в някои държави плащането може да бъде направено само в алтернативна валута). Действителният обменен курс се определя към момента на потвърждаване на паричния превод в системата. Въпреки това, в някои държави поради изисквания, предвидени в местното законодателство, реалният обменен курс може да бъде определен само към момента на изплащането Всички суми във валута се конвертират по текущия обменен курс на Western Union към дадения момент. Western Union изчислява своя обменен курс въз основа на наличните за търговия междубанкови обменни курсове плюс надбавка. Western Union и неговите Агенти могат да печелят от обмена на валута. Повечето обменни курсове се коригират няколко пъти дневно в съответствие с преобладаващите курсове на световните финансови пазари. До степента, позволена от закона, Western Union може да удържа административна такса от парични преводи, които не са получени в срок от една година от датата на получаване. За допълнителна информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

На получателя може да бъдат начислени допълнителни такси за получаване на средствата на изпращача чрез мобилен телефон или по сметка. Договореностите между получателя и доставчика на мобилната телефонна услуга, mWallet или друга сметка уреждат условията по сметката и определят техните права, задължения, такси, достъпността на средствата и ограниченията по сметката. В случай на несъответствие между сметката или мобилен номер и името на получателя преводът ще бъде кредитиран по номера на сметката, предоставен от изпращача. Western Union не поема отговорност към изпращача, нито към притежателите на сметки за всякакви такси, използвани валутни курсове за конвертиране в неместна валута за действия или бездействия на доставчици на финансови услуги в мястото на получаване или междинни такива. Western Union предлага безплатно известяване чрез SMS в някои държави, за да покаже на изпращача, че трансакцията е получена от получателя или на получателя, че има парични средства за получаване. Ако изпращачът или получателят поискат уведомяване чрез SMS за наличността или изплащането на средствата, изпращачът или получателят отговарят изключително за таксите, които се прилагат от доставчика на услугата.

Конфликт на интереси – WUPSIL изпълнява Услугата от името на своите потребители.Паричните преводи обикновено не пораждат конфликти на интереси, водещи до риск от увреждане на интересите на потребителите. В случай на възникване на конфликт на интереси, който не може да бъде разумно избегнат, WUPSIL се задължава: а) да оповести общия характер и/или източник на конфликтите на интереси пред потребителя; и б) да гарантира, че конфликтът няма да доведе до увреждане на интересите на потребителя. За допълнителна информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

Анулиране и възстановяване на суми – можете да анулирате трансакцията на място при Агента или като се обадите на 00800 111 4998*, преди получателят да е получил средствата или за трансакции, базирани на акаунта, докато Western Union не предаде средствата на банката партньор. След анулирането Western Union ще възстанови размера на основната сума, като приспадне приложимата за услугата такса за превода. Възстановяването на средствата обикновено отнема до 10 работни дни. Можете да поискате писмено възстановяването на основната сума по паричен превод с писмо или имейл до WUPSIL, ако плащането до получателя не е направено в срок от 45 дни. Western Union ще възстанови таксата за превода, след като отправите писмено искане до WUPSIL с писмо или имейл, ако паричният превод не е бил на разположение на получателя в посочените по-горе срокове, при условие че забавянето не се дължи на форсмажорни обстоятелства или условия, които са извън контрола на Western Union (или Агентите), като например регулаторни изисквания, неблагоприятни атмосферни условия или проблеми в телекомуникациите. Плащането на някои парични преводи може да бъде забавено в резултат от прилагането на законите на САЩ или други приложими закони.

Ако имате оплакване, смятате, че е била допусната грешка, или имате запитване във връзка с услугата, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти: обадете се на 0700 19 911* от Понеделник до Петък от 08:30 до 19:00, Събота от 09:00 до 18:00, напишете ни имейл на: office@cashexpress.bg, сввържете се с нас чрез нашия уебсайт на www.cashexpress.bg. Ще проучим Вашето запитване и ще Ви дадем отговор в рамките на 15 дни. Ако не сте доволни от отговора, имате право да отправите своето оплакване до Омбудсмана за финансови услуги в Ирландия, като изпратите писмо до: to 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Дъблин 2, Ирландия, или се обадите на: +353 1 6620899 или изпратите имейл на: enquiries@financialombudsman.ie, или до местната правителствена служба. Данните за контакт с тези служби могат да бъдат намерени на http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.

Western Union ще използва и обработва личната ви информация, както е описано в Декларацията за поверителност и вие изрично се съгласявате с нея.

*Безплатни разговори от стационарни телефони и обществени телефони. Такси на стандартна мрежа могат да бъдат плиложени за разговори от мобилен телефон. Линиите са отворени от понеделник до неделя от 07:00 до 22:00.

Авторско право © 2018 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Всички права запазени. Преработено Май 2018.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА НА „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС” ООД

Настоящите Общи условия се отнасят и важат за Вашето участие в кампанията Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД

I.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1 Организатор на кампанията е ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130372185, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Венелин № 22 ( наричано по-долу Дружеството).

1.2 Настоящите Общи условия и правила уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и лицата, които участват в кампанията („Клиенти“), от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в кампанията, Клиентите се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия и правила.

1.3 Настоящите Общи условия и правила за участие в кампанията са достъпни на корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg, както и на https://www.facebook.com/CESWU/, през целия период на кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на Интернет страницата корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg., както и на https://www.facebook.com/CESWU

Допълнителна информация относно кампанията може да бъде получена на телефон: 0700 19 911 всеки ден от 08:30 до 16:00 часа.

1.4 Администратор на лични данни събирани във връзка с участие в настоящата кампания е ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

2. Кампанията ще се проведе в периода от 00:01 часа на 15.07.2022 г. и приключва в 23:59 31.08.2021 г. (Период на кампанията) и подлежи на удължаване от Организатора. Преводи направени след 23:59 на 31.08.2022 г. (или по-късна крайна дата на периода на кампанията) няма да бъдат допускани до участие.

III. ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

3. Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД на територията на България.

IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Право на участие в кампанията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице (нав. 18 години) - Клиент, изпратил/получил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис’ ООД за посочения период на кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството. Преводи, които не отговарят изцяло на тези условия, ще бъдат дисквалифицирани.

4.2 Участниците в кампанията ще намерят информация за това как да участват и видовете награди в тези Общи условия. Всеки Клиент може да участва в кампанията неограничен брой пъти (толкова пъти, колкото пъти , изпратил/ получил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД в рамките на продължителността на кампанията).

4.3 Участието в кампанията е изцяло доброволно, няма задължаващ характер и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Клиентите.

V. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

5.1 Участието се осъществява чрез следния механизъм:

Всеки участник, който изпраща или получава парични преводи от офисите на ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД в България по време на периода на кампанията, получава скреч-карта.

5.2 Клиентът участва в кампанията, когато е използвал услугата (наредил/получил паричен превод) в срока на кампанията от офис ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД и отговаря на тези общи условия

5.3 В периода на Кампанията, няма ограничение на броя награди, които могат да бъдат спечелени от един участник. Използването на Услугата повече пъти по време на кампанията увеличава шанса за печалба.

5.4 Печелившите участници в Кампанията ще бъдат определяни чрез скреч- карта, предоставена на място в офисите от структурата на ОРГАНИЗАТОРА

5.5 При изтриване на скреч-картата всеки участник разбира на място дали печели награда. При изтриване участникът може да открие надпис с наградата, която печели или надпис „ОПИТАЙ ПАК“.

5.6. Участникът следва да получи такава наградата, каквато е записана на скреч-картата, която е изтрил. Печелившите следва да получат наградите си в същия офис, в който са извършили превод или в централния офис на Организатора срещу предоставяне на печеливша скреч-карта.

5.7 В случай, че скреч картата е печеливша, служителят в офиса ще я задържи с цел отчитане на раздадените Награди и избягване на злоупотреби.

5.8 В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата на момента, ОРГАНИЗАТОРА се задължава да запази налична посочената в скреч-картата награда за срока на кампанията.

5.9 Организаторът не носи отговорност за мрежови, компютърни, хардуерни или софтуерни повреди от какъвто и да е вид, които могат да ограничат или забавят участието. Преводи, които не следват инструкциите или са непълни, сгрешени или невалидни, няма да се броят.

5.10. Всички преводи трябва да бъдат действителни и валидни и не трябва да нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на трета страна. С влизането си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези общи условия и всички законови разпоредби. Организаторът има право (но не е длъжен) да използва данните от всеки превод, подаден в този кампания, под каквато и да е форма за всички цели и във всички медии и да адаптира или използва данните по какъвто и да е начин в бъдеще, в съответствие с раздел VII от настоящите Общи условия.

VI. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА

6.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметни награди на 30 760 свои клиенти, осъществили превод по време на Кампанията:

Предметни награди:

20 000 броя химикалки;

10 000 броя ключодържатели;

750 броя стрес топки;

10 броя безжични слушалки.

6.2 Победителите могат да вземат своите награди директно от основния адрес на организатора или от офис представител на организатора на територията на България.

6.3 Организаторът си запазва правото да замени обявената Награда с друга, ако това се налага поради причини извън неговия контрол освен, ако не е уговорено друго в писмен вид, наградата не е възстановяема и е невъзможно да бъдат прехвърляни на други лица.

6.4 В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата, Организаторът ще процедира съгласно нормите установени в настоящите Общи условия. Организаторът не носи отговорност за Награди, които не са получени поради обстоятелства извън неговия контрол.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

7.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на награда.

7.2 Клиенти, които не спазват правилата и процедурите, губят правото си да участват в Кампанията. Клиенти, чийто изходящ паричен превод е нулиран, също губят правото си на участие в настоящата кампания.

7.3 Организаторът не носи отговорност при невъзможност за участие кампанията, получаване или използване на Наградата поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други причини извън контрола на Организатора.

7.4 Организаторът не гарантира, че възможността за участие в кампанията ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в кампанията.

7.5 Организаторът и свързаните с него лица изключват всички свои отговорности, произтичащи от:

а) всяко отлагане или промяна на кампанията, за която се отнасят настоящите Общи условия;

б) всяка промяна на Наградата, нейната доставка или използване;

в) всяко действие или неизпълнение от страна на доставчици или други трети лица,

които са извън разумния контрол на Организатора.

7.6 Клиент, участвал в кампанията , може да изиска отстраняването му от същата и анулирането на участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си, използвайки контактните данни посочени в настоящите Общи условия (лично на адреса на управление на Организатора, по e-mail, по телефон), и ще му бъде оказано пълно съдействие за отстраняването му от кампанията и анулирането на участието му. Тази част от личните данни на Клиента, свързана с извършената Услуга, която е необходимо да бъде съхранена за финансово-счетоводни цели или изпълнение на други законови задължения, ще бъде изтрита или унищожена при изтичане на законоустановения срок.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампанията, да бъдат обработвани от Организатора съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

а/ валидно участие в Кампанията;

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените наградите;;

в/ изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.7.1

г/ за бъдещи маркетингови цели.

8.2 Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.8.1, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, ул. Венелин № 22, офис ФК „Кеш Експрес Сървис“ ООД.

8.3 Отказът да се предоставят или обработват необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за получаване на спечелената награда, както и валидно участие в настоящата кампания.

8.4 Организаторът декларира, че ще съхранява и обработва данните получени във връзка с настоящата кампания съгласно нормативните изисквания и Политиката си за обработване на личните данни.

8.5 Печелившите участници в Кампанията носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.

8.6 Печелившият дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите на настоящата кампания за период от 1 (една) година след приключване на Кампанията, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на производството

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.

9.2 При прекратяване на Кампанията няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1 Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.

10.2 Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка.

10.3 Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

10.4 Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Кампанията, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора.

10.5 С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват изцяло и безусловно настоящите Общи условия. Участниците в тази кампания не следва да предявават искове срещу трети лица във връзка с тази кампания.

10.6 Настоящата кампанията изцяло се организира и провежда от ФК „Кеш Експрес Сървис” ООД. Трети страни в т.ч. Western Union не са организатор или участник в играта и не следва да носят отговорност във връзка с кампанията.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на корпоративния сайт на дружеството: www.cashexpress.bg и/или на страницата https://www.facebook.com/CESWU/Error! Hyperlink reference not valid.

Промоцията е валидна до изчерпване на количествата

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЕ ПРИЕМЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ.

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

×